مقاله ها

مراحل ثبت سفارش

 مراحل ثبت سفارش برای واردات کالا

 

1 ـ آگاهی از تعرفه کالای مورد ثبت سفارش

2 ـ اخذ پروفرما از فروشنده کالا

3 ـ مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی برای تکمیل فرم ثبت سفارش

4 ـ اخذ مجوز ورود کالا طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان‌های ذی‌ربط

5 ـ مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه‌نامه

6 ـ اقدام به ثبت سفارش در بانک واسطه معامله به منظور ثبت سفارش کالا (پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار به انضمام فرم بانکی، پروفرما، بیمه‌نامه و اجازه نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام می‌شود).

انواع ثبت سفارش بر حسب نوع کارت بازرگانی

1.    ثبت سفارش با کارت بازرگانی
2.    ثبت سفارش از محل ردیف دستگاه دولتی
3.    ثبت سفارش با کارت موردی

انواع ثبت سفارش بر اساس درخواست متقاضی

1.    افتتاح
2.    جایگزین
3.    اصلاحیه

انواع ثبت سفارش بر اساس روش پرداخت

الف ) ارز آزاد
_  نقدی (    (
sight
_  مدت دار (   (
usance-deffered payment
_      برات وصولی  
Draft ))
ب    )  بدون انتقال ارز از محل بند 9 ماده 38 آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات
ج     )   بدون انتقال ارز از محل ماده 16 قانون نوسازی صنایع
د     )   واردات در مقابل صادرات
ه     )    حواله بانکی

مدل های ثبت سفارش افتتاح

1.    ثبت سفارش جدید
2.    ثبت سفارش تنخواه
3.    ثبت سفارش کانتینر